สังเกตการณ์การประเมินเพื่อรับรองเป็นสถาบัน การฝึกอบรม ฯ

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยานและดร.ทิพวรรณ สายพิณ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมิน เพื่อรับรองเป็นสถาบันการฝึกอบรมนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาช่างอากาศยาน ไปสู่การรับรองเป็นสถาบันการฝึกอบรมนายช่างอากาศยานภาคพื้นดินต่อไป โดยการประเมินดังกล่าวจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต