การประชุมมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

นายทวีศักดิ์ บุตรจัน

Read more