บุคลากร

นางทิพวรรณ  สายพิณ
ปร.ค. ฟิสิกส์

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางอรทัย  ซาเสน

วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

นางศิรินณา  ดอนชัย

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

นางจุฬาพรรณ์  คณารักษ์

ค.อ.ม. ไฟฟ้า

ว่าที่ ร.ต. คมกริช สายพิณ

ศศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสาร

นายปราโมทย์  สายภา

กศ.ม. คณิตศาสตร์

นายณราวิตญ์   มีดี

ศศ.บ. ภาษาไทย

นางสาวธิดารัตน์  บุญดล

ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นายณัฐวัฒน์  ฤทธิมนตรี

ศ.บ. สังคมศึกษา

นายอภิสิทธิ์  พรมดอน

วท.บ. อุตสาหการ

นางสาวแสงเดือน  เพชรผดุง

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ชวินทร์-พลหาญ.jpg

นางเบญญาดา  อ่อนน้อม

นางมนัสนันท์  ไทยแท้

วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

นายชวินทร์ พลหาญ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปริวัฒน์  ยืนยิ่ง

ค.อบ. วิศวกรรมโยธา

นางสุภัคสา  ศิริชนะ

วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา

นางสาวปรานี ศรีมันตะ

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

นางสาวชญานันทน์  หอมจิตร

วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา

นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ

ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นางสาวธันยาภักค์ ธนชัยผลฐานิส

บธ.ม. การตลาดดิจิทัล

นางสาวปรีดาพร  สีลาพา

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
– ออกแบบการผลิต

นายชนาธิป  ชุนรัมย์

อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

นายณภัทร  ชมเชี่ยวชาญ

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นางสาวคุณากร  ปั้นปรีชา

ค.อ.บ. คอมพิวเตอร์

นายพีระพงศ์  สายสีนวล

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายมีนา  วงค์ตา

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายเดชพล ยศพันธ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
– เชื่อมประกอบ

นายสามารถ  เวชอุดม

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

นายสุกาย  เกิ้อทาน

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

นายพุฒิพิชัย  นาคสุวรรณ

อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นายธเนศ  ป้องคำกวย

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางสาวขวัญหทัย-วรพิมพ์รัตน์.jpg

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ สุรพงศ์-กันตบุตร.jpg

นางสาวขวัญหทัย  วรพิมพ์รัตน์

นายณัฏฐ์  สุวรรณกูฎ

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

นายเอกชัย  แก้วนิมิตดี

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นางสาวสุภาวรรณ  อุ่นชื่น

บธ.บ. การบัญชี

นายสุรพงศ์  กันตะบุตร

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม