การประชุมมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในระเบียบวาระการประชุม งานประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา ชุมชน และท้องถิ่นสำหรับใช้ดำเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประชุมดังกล่าวจัด ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี