ผู้อำนวยการและคณะเข้าร่วมฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน นางทิพวรรณ สายพิณ หัวหน้างานประกันฯ นายบูชา อินทรปัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาช่างอากาศยาน นายอิทธิพล สุขเติม หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ คณะครูแผนกวิชาช่างอากาศยานและหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการบริหารจัดการ (Quality Management System : QMS) รองรับการขอรับรอง AMTO ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) ในการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินศูนย์เพื่อเป็นสถานศึกษา AMTO แผนกวิชาช่างอากาศยาน ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี